Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vilket spännande år!

Danderyds sjukhus kan se tillbaka på 2015 som ett år då vi har givit vård med mycket hög kvalitet och tillgänglighet till våra patienter, samtidigt som vi har en stark medarbetarenkät och de mest nöjda studenterna i Stockholm. Här kan du ta del av hela vår årsberättelse och några ord från vd Stefan Jacobson som sammanfattar året.


Läs mer om året som gått på sjukhuset i vår årsberättelse (pdf)


Danderyds Sjukhus AB, DSAB, når 95 procent av kvalitetsindikatorerna i vårdavtalet, vilket är högre än tidigare år, och i våra olika sätt att mäta patientnöjdhet är resultaten överlag mycket goda. Hjärtkliniken ligger åter mycket högt i nationella kvalitetsregister som en av landets bästa kliniker. Tillgängligheten till mottagningar, operation och behandling är mycket hög, även för cancerpatienter.

Medarbetarenkäten visar på ett starkare resultat för varje år, och 2015 var hela 43 procent av DSAB:s medarbetare så kallade ambassadörer, det vill säga medarbetare som svarade mycket positivt om sin arbetsplats. Andelen ambassadörer ökar inom samtliga yrkesgrupper. Vi arbetar med karriärstegar för sjuksköterskor inom flera kliniker och flera interna uppskattade ledarskapsprogram genomförs årligen.

2015 miljöcertifierades vi utan anmärkning. Uppföljningen av miljöindikatorer för 2015 visar ”grönt ljus” på samtliga parametrar.

DSAB har 2 000 studenter av olika kategorier och i den studentenkät som utfördes 2015 ligger vi i topp jämfört med övriga sjukhus i Stockholm.

Den kliniska forskningen ökar på DSAB och på Institutionen för kliniska vetenskaper DS. Forskningens kvalitet mätt som fältnormerat index ligger högt och i paritet med Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har fått flera stora forskningsanslag under 2015 och många vetenskapliga artiklar har publicerats i mycket välrenommerade internationella tidskrifter.

Danderyds sjukhus har av tradition hög aktivitet inom innovationsområdet och i relation till storlek har vi högst andel sökta medel i innovationsfonden med hög tilldelning.

Som första vårdavdelningen i landet demenscertifierades avdelning 76 på Medicinkliniken i samarbete med Silviahemmet under våren 2015.

Under året har Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken i Stockholm arbetat med att innovationscertifiera hela kliniken och i mars 2016 fick kliniken stor uppmärksamhet i media i samband med certifieringsceremonin.

Utöver en rad andra framgångar vill vi framhålla DSAB:s arbete med podcastprogram om att föda barn och om akutsjukhuset. Vi är stolta över att vår Föda barn-podd under året nedladdats mer än 100 000 gånger och att vi i mars 2016 vann första pris för den i klassen ”Bästa kommunikation offentlig organisation”.

Produktion av vård

Det är svårt att styra efterfrågan av vård, särskilt akut vård. Alla vårdenheter i landstinget kommunicerar med varandra, vilket även sjukhusen gör internt vad avser akut och planerad öppenvård samt akut och planerad slutenvård. Vår produktion av akut vård ökade kraftigt under 2015 och delvis som en konsekvens därav ökade också den planerade öppenvården. Flera faktorer i omvärlden, såsom nedläggningen av gynakuten på Karolinska Universitetssjukhuset liksom nedläggningen av lättakuten på Danderyds sjukhus område, påverkade tillströmningen av akuta patienter till sjukhuset. Trots detta ökade inte antalet akuta inläggningar, vilket tolkas bero på att nya strukturerade arbetssätt införts på akutmottagningen liksom att fler kliniker arbetat med ökad poliklinisering i den akuta vården samtidigt som vissa former av akut dagvårdsverksamhet börjat införas. Sjukhusets profil som akutsjukhus har därigenom förstärkts.

Ekonomi

Trots noggranna beräkningar och förutsägelser ökade den akuta vården liksom remissinflödet till vårt sjukhus långt mer än väntat under 2015. Detta ledde till en ökad produktion av vård utöver det avtal sjukhuset kommit överens med Landstinget om. Den ökade produktionen av vård motsvarar ett värde på 107 miljoner kronor och som en konsekvens av avtalet lämnade DSAB 53,5 miljoner kronor i rabatter. Det totala resultatet för 2015 är minus 18 miljoner kronor, vilket är 24,5 miljoner kronor från avkastningskravet. Det motsvarar en avvikelse av 0,7 procent (sju promille) från avkastningskravet. DSAB har trots den utökade produktionen lyckats vända kostnadsökningstakten så att den på helåret (ej kompenserat för ökad produktion) är 3,7 procent (landstingets mål 3,5 procent) och kompenserat för den kraftigt ökade vården 2,1 procent.

Stefan Jacobson
VD Danderyds Sjukhus AB