Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kvalitet på sjukhuset

Det allra viktigaste för oss som arbetar på Danderyds sjukhus är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling.

Vi som arbetar på Danderyds sjukhus vill ständigt förbättra kvaliteten på den sjukvård vi utför. Vår kompetens ska garantera att alla patienter får en så god vård och behandling som möjligt.

I god kvalitet ingår också ett bra och respektfullt bemötande. Vi ser varje patient som en resurs och vi strävar hela tiden efter att göra patienterna så delaktiga som möjligt i de beslut som fattas om vård och behandling.

För att öka våra patienters möjlighet att påverka sin sjukvård förbättrar vi löpande vår kommunikation. Den muntliga kommunikationen som ges på sjukhuset kompletteras allt mer med skriftlig information. Vår målsättning är att varje patient ska förstå vad som händer och varför. Vi försöker också se till att alla patienter får en egen kontaktperson med särskilt ansvar för den fortsatta vården.

För att fånga våra patienters upplevelser och få in synpunkter om Danderyds sjukhus skickar vi varje år ut cirka 12 000 patientenkäter. Svaren ger oss värdefull information om hur vi lyckas med vårt arbete. Varje månad låter vi även särskilt utbildade analysteam granska slumpvis utvalda journaler för att hitta saker vi kan bli ännu bättre på. Samtliga verksamhetsområden på sjukhuset analyserar sina resultat och kommer med handlingsplaner för att höja kvaliteten ytterligare. 

Genom mätningar från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen vet vi att Danderyds sjukhus ligger mycket bra till i jämförelser mellan landets sjukhus. Under de närmaste åren är våra målsättningar att vara ett topprankat sjukhus och dessutom få sjukhuset kvalitetscertifierat. Men det viktigaste målet är alltid att bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Kvalitetspolicy